top of page

קרל יונג והנחיית קבוצות | הגישה היונגיאנית להנחיית קבוצות | מכללת טאותרפיה

Updated: Jun 8

טאותרפיה -המכון הישראלי לטיפול בטראומה והתמכרויות


הנחיית קבוצות בגישה היונגיאנית מתמקדת בשימוש בעקרונות ותיאוריות שפיתח קרל גוסטב יונג, אחד מהאבות המייסדים של הפסיכולוגיה האנליטית. הגישה היונגיאנית רואה בקבוצה כמעבדה חיה לתהליכי צמיחה ושינוי פסיכולוגיים, ושואפת להבין ולנצל את הדינמיקות הפנימיות של חברי הקבוצה למען פיתוח אישי וקבוצתי.


קרל יונג והנחיית קבוצות | הגישה היונגיאנית להנחיית קבוצות | מכללת טאותרפיהעקרונות מרכזיים בהנחיית קבוצות יונגיאנית:


 1. הלא מודע הקולקטיבי: לפי יונג, יש שכבה של הלא מודע הנמצאת בכל בני האדם, הכוללת סמלים וארכיטיפים משותפים. בהנחיית קבוצות, יש דגש על גילוי סמלים וארכיטיפים אלו ועל הבנת השפעתם על חברי הקבוצה.

 2. ארכיטיפים: ארכיטיפים הם דמויות או תבניות בסיסיות שקיימות בתודעה האנושית. דוגמאות לארכיטיפים כוללות את האם הגדולה, הגיבור, הצל (הצד האפל של האישיות) ועוד. בקבוצות יונגיאניות נעשה שימוש בעבודה עם ארכיטיפים כדי לעורר הבנה ותובנות.

 3. תהליך האינדיבידואציה: זהו התהליך שבו האדם הופך להיות "עצמי" שלם ואותנטי. בקבוצות, מושם דגש על תהליך זה והמשתתפים מעודדים להתפתח לכיוון של אינטגרציה ואיזון בין חלקים שונים של האישיות שלהם.

 4. סינכרוניות: אירועים אשר לכאורה אינם קשורים אחד לשני אך מתרחשים בסמיכות זמן משמעותית עשויים להתפרש כבעלי משמעות סמלית עמוקה. סינכרוניות בקבוצה יכולה לשמש ככלי להבנה ולחיבור בין חברי הקבוצה.

 5. עבודה עם חלומות: ניתוח חלומות והבנת המשמעות הסמלית שלהם מהווה חלק חשוב בהנחיית קבוצות יונגיאנית. חלומות יכולים להציע תובנות על התהליכים הלא מודעים המתרחשים אצל חברי הקבוצה.


טכניקות ושיטות עבודה:


 • דיון קבוצתי פתוח: חברי הקבוצה משתפים בחוויות ובתחושות, תוך חקירת המשמעות הפסיכולוגית שלהם.

 • עבודה עם דמיון פעיל: תהליך שבו המשתתפים מוזמנים לדמיין תרחישים ולחקור אותם במטרה לחשוף תובנות מהלא מודע.

 • שימוש ביצירות אומנות: ציור, פיסול ויצירה ככלים לחקירת הלא מודע ולביטוי עצמי.

 • טקסים וסמלים: יצירת טקסים קבוצתיים ושימוש בסמלים כחלק מהתהליך הטיפולי.


הנחיית קבוצות בגישה היונגיאנית מצריכה מנחה מנוסה ומוכשר אשר בקיא בתיאוריות של יונג ויודע כיצד לשלב אותן בעבודה קבוצתית.עקרונות מרכזיים:


העבודה עם הלא מודע הקולקטיבי בגישה היונגיאנית מתמקדת בהבנה וניצול של הסמלים והארכיטיפים המשותפים לכל בני האדם. הלא מודע הקולקטיבי כולל תכנים שאינם אישיים אלא הם חלק מהמורשת התרבותית והפסיכולוגית של האנושות. להלן עקרונות, טכניקות ושיטות עבודה עיקריות לעבודה עם הלא מודע הקולקטיבי:


 1. סמלים וארכיטיפים: סמלים הם ביטויים חזותיים או סיפורים שמייצגים תכנים מהלא מודע הקולקטיבי. ארכיטיפים הם דמויות ותבניות בסיסיות (כמו הגיבור, האם הגדולה, הצל) הנמצאות בתודעה האנושית.

 2. חוויות משותפות: הלא מודע הקולקטיבי מכיל חוויות ותכנים משותפים לכל האנשים, ללא קשר לתרבות או זמן. חוויות אלו משפיעות על התנהגות, מחשבות ותחושות של בני האדם.

 3. תהליך האינדיבידואציה: תהליך שבו האדם עובד על מנת להפוך להיות "עצמי" שלם, תוך חקירת והבנת הארכיטיפים והסמלים מהלא מודע הקולקטיבי.


טכניקות ושיטות עבודה:


 1. ניתוח חלומות:

 • זיהוי סמלים: זיהוי הסמלים בחלום ובחינת הקשר שלהם לארכיטיפים ידועים.

 • פירוש אישי ותרבותי: הבנת המשמעות האישית והתרבותית של הסמלים בחלום.

 • שיתוף ודיון קבוצתי: שיתוף החלום בקבוצה ודיון על הסמלים והמשמעויות הנובעות ממנו.

 1. דמיון פעיל:

 • כניסה למצבים מדומיינים: המשתתפים מדמיינים סצנות ותרחישים אשר עשויים לחשוף תכנים מהלא מודע הקולקטיבי.

 • שיחה עם דמויות מדומיינות: המשתתפים משוחחים עם דמויות מדומיינות המייצגות ארכיטיפים או תכנים מהלא מודע.

 • כתיבה או ציור: תיעוד התהליך המדומיין באמצעות כתיבה או ציור.

 1. שימוש ביצירות אומנות:

 • ציור ופיסול: יצירת אמנות המבטאת סמלים ותכנים מהלא מודע הקולקטיבי.

 • ניתוח היצירה: ניתוח היצירה והבנת המשמעות הפסיכולוגית שלה.

 • שיתוף ודיון קבוצתי: הצגת היצירות בקבוצה ודיון על המשמעויות הסמליות.

 1. עבודה עם סיפורים ומיתוסים:

 • קריאה וניתוח: קריאה של סיפורים ומיתוסים ובחינת הארכיטיפים והסמלים בהם.

 • זיהוי חוויות אישיות: זיהוי חוויות אישיות של חברי הקבוצה המשקפות את הארכיטיפים והסמלים במיתוס.

 • שחזור סיפורים: שחזור סיפורים ומיתוסים בצורה דרמטית בקבוצה כדי להבין את התהליכים הפסיכולוגיים שבהם.

 1. שימוש בטקסים:

 • יצירת טקסים קבוצתיים: יצירת טקסים המבטאים סמלים וארכיטיפים מהלא מודע הקולקטיבי.

 • השתתפות פעילה: עידוד חברי הקבוצה להשתתף בטקסים באופן פעיל ולחקור את החוויות הפסיכולוגיות הנובעות מהם.

 • דיון והבנה: דיון על הטקסים והמשמעות הפסיכולוגית שלהם עבור כל חברי הקבוצה.תהליך העבודה:


 1. הכנה:

 • הבנת הרקע התרבותי והאישי של כל חבר בקבוצה.

 • יצירת סביבה בטוחה ותומכת לעבודה עם תכנים עמוקים.

 1. חקר הסמלים והארכיטיפים:

 • זיהוי סמלים וארכיטיפים בחיי המשתתפים.

 • שימוש בטכניקות השונות (חלומות, דמיון פעיל, אומנות, סיפורים וטקסים) כדי לחשוף ולהבין את התכנים מהלא מודע הקולקטיבי.

 1. שיתוף ודיון:

 • עידוד חברי הקבוצה לשתף בחוויות ובתובנות.

 • ניתוח משותף של הסמלים והארכיטיפים והבנת השפעתם על החיים האישיים והקבוצתיים.

 1. אינטגרציה:

 • עבודה על אינטגרציה של התכנים מהלא מודע הקולקטיבי לחיי היומיום של המשתתפים.

 • תהליך האינדיבידואציה: עידוד התפתחות אישית ואיזון בין חלקים שונים של האישיות.

 1. מעקב והמשך תהליך:

 • מעקב אחרי התקדמות המשתתפים בתהליך האינדיבידואציה.

 • תמיכה מתמשכת ושימוש חוזר בטכניקות השונות לפי הצורך.


הנחיית קבוצות בגישה היונגיאנית היא תהליך מורכב ועשיר, המצריך הבנה עמוקה של הפסיכולוגיה היונגיאנית ושל הכלים והשיטות לעבוד עם הלא מודע הקולקטיבי.
תפקידים עיקריים של המנחה:


תפקיד המנחה בהנחיית קבוצות בגישה היונגיאנית הוא מרכזי ומשמעותי. המנחה לא רק מוביל את התהליך הקבוצתי אלא גם מספק את התמיכה, ההכוונה והמסגרת שתאפשר לחברי הקבוצה לחקור את הלא מודע הקולקטיבי ולהתקדם בתהליך האינדיבידואציה. להלן פירוט על תפקידו של המנחה: 1. הובלת התהליך הקבוצתי:

 • תכנון מפגשי הקבוצה ובניית מבנה לתהליך הקבוצתי.

 • הנחיית המפגשים בצורה שמקדמת חקירה והבנה של התכנים הפסיכולוגיים.

 1. יצירת סביבה בטוחה ותומכת:

 • יצירת מרחב בטוח שבו חברי הקבוצה יכולים לשתף את חוויותיהם ולהרגיש בנוח לחשוף את הלא מודע.

 • עידוד פתיחות וכנות בתוך הקבוצה.

 1. הכוונה והדרכה:

 • הנחיית המשתתפים בזיהוי ובחקר הסמלים והארכיטיפים מהלא מודע הקולקטיבי.

 • שימוש בטכניקות השונות (כמו ניתוח חלומות, דמיון פעיל, עבודה עם אומנות) כדי להעמיק את התהליך.

 1. זיהוי וניהול דינמיקות קבוצתיות:

 • זיהוי דינמיקות קבוצתיות והשפעתן על התהליך הקבוצתי.

 • ניהול קונפליקטים ומתחים בתוך הקבוצה בצורה בונה ומקדמת.

 1. עבודה עם תכנים מהלא מודע האישי והקולקטיבי:

 • עזרה למשתתפים להבין את התכנים העולים מהלא מודע האישי והקולקטיבי.

 • תמיכה בתהליך האינדיבידואציה והאינטגרציה של התכנים הפסיכולוגיים לחיי היומיום של המשתתפים.

 1. שימוש בסמלים, ארכיטיפים ומיתוסים:

 • הדרכה בעבודה עם סמלים וארכיטיפים, והבנת השפעתם על המשתתפים.

 • שימוש במיתוסים וסיפורים ככלים לחקר הלא מודע הקולקטיבי.יכולות ומיומנויות נדרשות מהמנחה:


 1. הכשרה בפסיכולוגיה יונגיאנית:

 • ידע מעמיק בתיאוריות ובמושגים של קרל גוסטב יונג.

 • הבנה של תהליכי הלא מודע הקולקטיבי, ארכיטיפים, ותהליך האינדיבידואציה.

 1. יכולת אמפתית ותקשורת בין-אישית גבוהה:

 • יכולת ליצור קשר עמוק ואמפטי עם חברי הקבוצה.

 • כישורי הקשבה ותקשורת בין-אישית מצוינים.

 1. ניסיון בהנחיית קבוצות:

 • ניסיון בהובלת קבוצות טיפוליות או קבוצות תמיכה.

 • יכולת לזהות ולנהל דינמיקות קבוצתיות בצורה בונה.

 1. גמישות והתאמה:

 • יכולת להתאים את התהליך לצרכים המשתנים של הקבוצה.

 • גמישות בשימוש בטכניקות ובכלים שונים בהתאם למצב הקבוצה.

 1. יכולות אנליטיות ופרשניות:

 • יכולת לנתח ולפרש סמלים, חלומות, ודמיון פעיל.

 • הבנה מעמיקה של המשמעויות הפסיכולוגיות של התכנים העולים בתהליך.


שלבי תפקיד המנחה בתהליך הקבוצתי:


 1. שלב ההכנה:

 • הכנת מבנה ותוכנית עבודה למפגשי הקבוצה.

 • הכרת הרקע האישי והתרבותי של המשתתפים.

 1. שלב הפתיחה:

 • יצירת סביבה בטוחה ומכילה להתחלת התהליך הקבוצתי.

 • הצגת מטרות ותהליכים הצפויים בקבוצה.

 1. שלב החקירה והעבודה:

 • הנחיית תהליכי חקר הסמלים, ארכיטיפים והלא מודע הקולקטיבי.

 • שימוש בטכניקות השונות לעומק התהליך.

 1. שלב הסיכום והאינטגרציה:

 • עזרה למשתתפים באינטגרציה של התובנות והתכנים הפסיכולוגיים לחיי היומיום.

 • סיכום התהליך הקבוצתי ומתן כלים להמשך התפתחות אישית.

 1. שלב המעקב והתמיכה המתמשכת:

 • מעקב אחרי התקדמות המשתתפים בתהליך האינדיבידואציה.

 • תמיכה מתמשכת ושימוש חוזר בטכניקות לפי הצורך.

סיכום


המנחה בגישה היונגיאנית הוא דמות מרכזית ומכוונת בתהליך העבודה הקבוצתית. הוא מספק את המסגרת, התמיכה והכלים הדרושים לחברי הקבוצה כדי לחקור את הלא מודע הקולקטיבי ולהתקדם בתהליך האינדיבידואציה. העבודה מצריכה ידע מעמיק, ניסיון, מיומנויות תקשורתיות ויכולת ליצור סביבה בטוחה ותומכת לתהליכים פסיכולוגיים עמוקים ומשמעותיים."שפת הסמלים היא השפה הטבעית של הנפש ומכאן הקרבה ההדוקה שבין האמנות לבין הפסיכולוגיה."שלבי תהליך האינדיבידואציה בתהליך קבוצתי:


תהליך האינדיבידואציה בגישה היונגיאנית הוא תהליך שבו האדם שואף להפוך לאני האותנטי והשלם שלו, תוך שילוב ואיזון בין החלקים השונים של האישיות. בתהליך קבוצתי, תהליך זה מתבצע בשיתוף פעולה עם הקבוצה, כאשר חברי הקבוצה תומכים ומקדמים זה את זה בהבנה ובחקר העצמי. הנה פירוט על איך מתבצע תהליך האינדיבידואציה בתהליך קבוצתי:


 1. שלב ההכנה וההיכרות:

 • הצגת המשתתפים: יצירת סביבה בטוחה ותומכת שבה חברי הקבוצה מרגישים נוח לשתף.

 • הגדרת מטרות: הצגת מטרות הקבוצה והתהליך הצפוי.

 • יצירת כללים וקווים מנחים: קביעת כללים לשמירה על כבוד הדדי, סודיות וביטחון אישי.

 1. שלב החקירה והחשיפה:

 • שיתוף חוויות אישיות: עידוד חברי הקבוצה לשתף חוויות אישיות ומשמעותיות.

 • ניתוח חלומות: ניתוח חלומות של חברי הקבוצה כדי לזהות סמלים וארכיטיפים המייצגים תכנים מהלא מודע האישי והקולקטיבי.

 • עבודה עם דמיון פעיל: שימוש בדמיון פעיל כדי לחשוף תכנים מהלא מודע.

 • עבודה עם אומנות: שימוש בציור, פיסול ויצירות אומנות כדי לבטא ולהבין תכנים פסיכולוגיים.


 1. שלב הזיהוי והאינטגרציה:

 • זיהוי סמלים וארכיטיפים: זיהוי הסמלים והארכיטיפים העולים בתהליך החקירה והבנת המשמעות שלהם.

 • הבנת התכנים הלא מודעים: עבודה על הבנת התכנים הלא מודעים והשפעתם על האישיות והחיים האישיים.

 • אינטגרציה של התכנים: עבודה על שילוב התכנים מהלא מודע עם התודעה האישית, תוך יצירת איזון והרמוניה פנימית.

 1. שלב הפיתוח האישי:

 • תהליך האינדיבידואציה: עידוד תהליך האינדיבידואציה שבו כל חבר בקבוצה שואף להפוך ל"עצמי" השלם והאותנטי שלו.

 • עבודה עם קונפליקטים פנימיים: התמודדות עם קונפליקטים פנימיים ועבודה על הפתרון שלהם.

 • פיתוח יכולות אישיות: עבודה על פיתוח יכולות אישיות וחיזוק האמונה העצמית.

 1. שלב הסיכום והאינטגרציה לחיי היומיום:

 • סיכום התהליך הקבוצתי: סיכום התהליך שעברו חברי הקבוצה והבנת ההתקדמות האישית.

 • אינטגרציה לחיי היומיום: עזרה למשתתפים לשלב את התובנות והחוויות שחוו בתהליך הקבוצתי לחיי היומיום.

 • קביעת מטרות לעתיד: עידוד המשתתפים לקבוע מטרות להמשך התפתחות אישית.
טכניקות וכלים לתהליך האינדיבידואציה:


 1. ניתוח חלומות:

 • זיהוי סמלים וארכיטיפים בחלומות.

 • הבנת המשמעות האישית והתרבותית של הסמלים.

 • שיתוף ודיון בקבוצה על המשמעויות הנובעות מהחלומות.

 1. דמיון פעיל:

 • הנחיית המשתתפים לדמיין סצנות ולחקור את התכנים העולים מהלא מודע.

 • שיחה עם דמויות מדומיינות המייצגות ארכיטיפים או תכנים מהלא מודע.

 • תיעוד התהליך המדומיין באמצעות כתיבה או ציור.

 1. עבודה עם אומנות:

 • יצירת אומנות שמבטאת סמלים ותכנים מהלא מודע.

 • ניתוח היצירה והבנת המשמעות הפסיכולוגית שלה.

 • שיתוף היצירות בקבוצה ודיון על המשמעויות הסמליות.

 1. שימוש בסיפורים ומיתוסים:

 • קריאה וניתוח סיפורים ומיתוסים ובחינת הארכיטיפים והסמלים בהם.

 • זיהוי חוויות אישיות המשקפות את הארכיטיפים והסמלים במיתוס.

 • שחזור סיפורים ומיתוסים בצורה דרמטית בקבוצה.

 1. טקסים קבוצתיים:

 • יצירת טקסים המבטאים סמלים וארכיטיפים מהלא מודע הקולקטיבי.

 • השתתפות פעילה בטקסים והבנת המשמעות הפסיכולוגית שלהם.

 • דיון על הטקסים והמשמעות שלהם עבור כל חברי הקבוצה.
תפקיד המנחה בתהליך האינדיבידואציה הקבוצתי:


 1. תמיכה והכוונה:

 • תמיכה בתהליך האישי של כל משתתף.

 • הכוונה בשימוש בטכניקות השונות והבנת התכנים העולים בתהליך.

 1. יצירת סביבה בטוחה:

 • יצירת סביבה שבה כל חברי הקבוצה מרגישים נוח לשתף ולהיחשף.

 • שמירה על כבוד הדדי וסודיות.

 1. ניהול דינמיקות קבוצתיות:

 • זיהוי וניהול דינמיקות קבוצתיות בצורה בונה.

 • פתרון קונפליקטים ומתחים בתוך הקבוצה.

 1. זיהוי תכנים לא מודעים:

 • עזרה למשתתפים בזיהוי תכנים מהלא מודע האישי והקולקטיבי.

 • ניתוח הסמלים והארכיטיפים והבנת המשמעות שלהם.

 1. אינטגרציה והמשך פיתוח:

 • עזרה באינטגרציה של התכנים מהלא מודע לחיי היומיום.

 • עידוד להמשך פיתוח אישי והתקדמות בתהליך האינדיבידואציה.


סיכום


תהליך האינדיבידואציה בקבוצה בגישה היונגיאנית הוא תהליך עשיר ומעמיק, שמאפשר לחברי הקבוצה לעבוד יחד על חקירת התכנים מהלא מודע האישי והקולקטיבי. באמצעות תמיכת הקבוצה והנחיית המנחה, המשתתפים יכולים להתקדם בתהליך האינדיבידואציה ולהפוך לאני האותנטי והשלם שלהם.
ביטויים של סינכרוניסטיות בקבוצה:


הסינכרוניסטיות היא מושג מרכזי בפסיכולוגיה היונגיאנית, המתאר אירועים שמתרחשים במקביל ויש להם משמעות סמלית עמוקה, למרות שאין ביניהם קשר סיבתי ברור. בקבוצה טיפולית בגישה היונגיאנית, הסינכרוניסטיות יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים, ולעיתים קרובות היא מתגלה כמקור משמעותי לתובנות ולשינויים פסיכולוגיים אצל המשתתפים. להלן פירוט כיצד הסינכרוניסטיות באה לידי ביטוי בקבוצה:


 1. חלומות משותפים או דומים:

 • מספר חברי קבוצה עשויים לחלום חלומות עם סמלים דומים או נושאים דומים באותו פרק זמן.

 • שיתוף וניתוח החלומות בקבוצה מגלה את הסמלים המשותפים והמשמעות שלהם בהקשר הקבוצתי.

 1. תכנים וסמלים משותפים:

 • אירועים, דימויים או סמלים שעולים באופן בלתי תלוי אצל חברי הקבוצה במהלך המפגשים.

 • זיהוי הסמלים החוזרים וחקירת המשמעות שלהם עבור הקבוצה כולה.

 1. אירועים במציאות החיצונית המשקפים את התכנים הקבוצתיים:

 • אירועים חיצוניים שמתרחשים במקביל לתהליכים פנימיים בקבוצה, ומשקפים אותם בצורה סמלית.

 • דיון בקבוצה על הקשר האפשרי בין האירועים החיצוניים לתהליכים הפנימיים.

 1. קשרים ואינטראקציות בין חברי הקבוצה:

 • קשרים אינטואיטיביים ואינטראקציות שמתרחשות בין חברי הקבוצה, שמרגישים שיש ביניהם חיבור משמעותי למרות שאין קשר סיבתי ברור.

 • ניתוח האינטראקציות והמשמעות הפסיכולוגית שלהן.

 1. פתרון קונפליקטים באמצעות תובנות סינכרוניסטיות:

 • תובנות משמעותיות שנוצרות בעקבות אירועים סינכרוניסטיים מסייעות בפתרון קונפליקטים קבוצתיים.

 • השפעת התובנות על הדינמיקה הקבוצתית והתהליך הטיפולי.תהליך זיהוי ועבודה עם סינכרוניסטיות בקבוצה:


 1. מודעות והכרה בסינכרוניסטיות:

 • עידוד חברי הקבוצה להיות ערניים לאירועים סינכרוניסטיים ולשתף בהם.

 • יצירת סביבה פתוחה שבה משתתפים יכולים לשתף אירועים סינכרוניסטיים ללא חשש לשיפוטיות.

 1. שיתוף ודיון קבוצתי:

 • שיתוף האירועים הסינכרוניסטיים בקבוצה ודיון עליהם.

 • חקר המשמעות הסמלית של האירועים והשפעתם על חברי הקבוצה.

 1. ניתוח פסיכולוגי של הסמלים:

 • ניתוח הסמלים והארכיטיפים העולים באירועים הסינכרוניסטיים.

 • הבנת המשמעות האישית והקולקטיבית של הסמלים בהקשר הקבוצתי.

 1. אינטגרציה של התובנות:

 • עבודה על אינטגרציה של התובנות מהאירועים הסינכרוניסטיים לחיי היומיום של המשתתפים.

 • תמיכה בהבנה וביישום התובנות באופן אישי וקבוצתי.

 1. מעקב והמשך חקירה:

 • מעקב אחרי התפתחות האירועים הסינכרוניסטיים והתובנות הנובעות מהם.

 • המשך חקירת הסינכרוניסטיות והשפעתה על התהליך הקבוצתי.תפקיד המנחה בעבודה עם סינכרוניסטיות:


 1. זיהוי והכרה בסינכרוניסטיות:

 • זיהוי האירועים הסינכרוניסטיים והבאתם לתשומת לב הקבוצה.

 • עידוד חברי הקבוצה לשתף ולהכיר בסינכרוניסטיות כאירועים בעלי משמעות.

 1. הכוונה וניתוח:

 • הנחיית הדיון על האירועים הסינכרוניסטיים.

 • ניתוח הפסיכולוגי של הסמלים והארכיטיפים והבנת משמעותם.

 1. תמיכה באינטגרציה:

 • עזרה למשתתפים באינטגרציה של התובנות לחיי היומיום.

 • תמיכה בתהליך הפנימי והקבוצתי שנובע מהאירועים הסינכרוניסטיים.

 1. קידום תהליך האינדיבידואציה:

 • שימוש בתובנות מהסינכרוניסטיות לקידום תהליך האינדיבידואציה של חברי הקבוצה.

 • עידוד פיתוח אישי ושילוב של התובנות מהלא מודע בחיי המשתתפים.


סיכום


הסינכרוניסטיות היא תופעה משמעותית בגישה היונגיאנית, המספקת תובנות עמוקות ומשמעותיות לתהליכים הפסיכולוגיים האישיים והקבוצתיים. בקבוצה טיפולית, המנחה משחק תפקיד מרכזי בזיהוי, הבנת, ושימוש בסינכרוניסטיות לקידום תהליך האינדיבידואציה של חברי הקבוצה וליצירת חוויות משמעותיות ומעמיקות בתהליך הקבוצתי.


קרל יונג והנחיית קבוצות | הגישה היונגיאנית להנחיית קבוצות | מכללת טאותרפיהComments


bottom of page