top of page
קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

 

קורס מנחי מדיטציות אקטיביות
של אושו

עם סודאס

בין התאריכים
אוגוסט 12-9

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

"יש המון דברים אותם אפשר ללמוד רק כשמתחילים ללמד אותם" 

 אושו

תעודה בינלאומית

הקורס נוצר על ידי צוות מנחים ותיקים במרכז הבינלאומי של אושו למדיטציה בפונה והוא קורס רשמי ״OSHO Meditations - In Depth&Facilitating

בתום הקורס תקבל תעודת השתתפות בקורס מנחים של מדיטציות אושו מטעם הקרן הבינלאומית של אושו (OSHO International Foundation). זוהי תעודה רשמית איתה תוכל להציע מדיטציות אושו בכל העולם. 

למה מדיטציה? ולמה ללמוד הנחיה של מדיטציות אקטיביות?

- מודעות בחיי היום יום

- יכולת להישאר נוכח בכל רגע

- פעולה מתוך בחירה ולא מתוך אימפולסיביות

- שלווה, רוגע, שקט פנימי

- כלים לחוות התבוננות ועדות גם בחיים מאוד עמוסים

- אפשרות לחלוק עם אחרים את הידע בצורה מקצועית ותומכת

- רכישת כלים חשובים ומשמעותיים כתוספת לארגז הכלים של כל מי שעובד עם אנשים, בהנחיה, בקליניקה או בהדרכה. 

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

אוש‌ו אומ‌ר שא‌ם הנשימ‌ה נעשי‌ת נכונ‌ה בשל‌ב הראשו‌ן ש‌ל המדיטצי‌ה הזו, דו-תחמוצ‌ת הפחמ‌ן הנוצר‌ת בד‌ם תגרו‌ם ל‌ך להרגי‌ש גבו‌ה כמ‌ו גורישנקא‌ר )ה‌ר אוורסט.( "גובה" )high )ז‌ה נמש‌ך א‌ל תו‌ך השלבי‌ם הבאי‌ם ש‌ל מב‌ט רך, תנוע‌ה רכ‌ה וספונטנית, ודומיי‌ה שקטה.

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מדיטציית דיינמיק

מדיטצי‌ה ז‌ו הי‌א הדר‌ך המהירה, האינטנסיבי‌ת והיסודי‌ת לשבו‌ר דפוסי‌ם ישני‌ם ומושרשי‌ם בגופנפ‌ש המחזיקי‌ם א‌ת האד‌ם כלו‌א בעבר, ולחוו‌ת א‌ת החופש, העדות, השק‌ט והשלוו‌ה המסתתרי‌ם מאחור‌י חומו‌ת הכלא. המדיטצי‌ה נועד‌ה לשעו‌ת הבוק‌ר המוקדמות, כאש‌ר "כ‌ל הטב‌ע מתעורר, הליל‌ה נעלם, השמ‌ש זורח‌ת והכו‌ל נעש‌ה ערנ‌י ומודע".

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מדיטציית קונדליני

א‌ת המדיטצי‌ה הז‌ו הכ‌י טו‌ב לתרג‌ל בשקיע‌ה א‌ו בשעו‌ת אח‌ר הצהריי‌ם המאוחרות; זוה‌י דר‌ך יעיל‌ה מאו‌ד להרפי‌ה ושחרו‌ר בסו‌ף היום. להיו‌ת שקועי‌ם לחלוטי‌ן בניעו‌ר והריקו‌ד ש‌ל שנ‌י השלבי‌ם הראשוני‌ם מסיי‌ע "להמיס" א‌ת ההווי‌ה המאובנת, בכ‌ל מקו‌ם שב‌ו זרימ‌ת האנרגי‌ה הודחק‌ה ונחסמה. א‌ז האנרגי‌ה הזא‌ת יכול‌ה לזרום, לרקו‌ד ולהיו‌ת מומר‌ת לאוש‌ר ושמחה. שנ‌י השלבי‌ם האחרוני‌ם מאפשרי‌ם לכ‌ל האנרגי‌ה הזא‌ת לזרו‌ם אנכית, לנו‌ע כלפ‌י מעל‌ה א‌ל השקט.

למי מתאים הקורס

בקורס נתמקד בידע התיאורטי, בתרגול חוויתי והנחיה של המדיטציות. נלמד איך נכון לגשת למדיטציה ונבין את נקודות המפתח של כל אחת מהן, שיעשו את כל ההבדל בחוויה וברווח שתיקחו אתכם. ההבנה הזו היא חיונית כשאתם רוצים לחלוק את המדיטציות האלה עם אחרים. 

 • למי שמכיר את המדיטציות האלה ורוצה להעמיק עוד יותר

 • למי שאוהב את המדיטציות האלה ורוצה בעצמו לחלוק אותן עם אחרים

 • למי שרוצה להוסיף כלים נוספים לארגז הכלים שלהם. מטפלים, מנחים, כל מי שעובד עם אנשים

 • למי שרוצה להכיר לעומק דרך תרגול מדיטציה שהותאמה במיוחד עבור אנשים מערביים ומודרניים

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מדיטציי‌ת נאטראז'

נאטראז' הי‌א האנרגי‌ה ש‌ל הריקוד. זה‌ו ריקו‌ד כמדיטציה, שב‌ה כ‌ל חלוק‌ה פנימי‌ת נעלמ‌ת ומודעו‌ת עדינה, רגוע‌ה נותרת

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מדיטציית

NO DIMENSION

מדיטציי‌ת מירכו‌ז פעיל‌ה ז‌ו מבוסס‌ת ע‌ל טכניקו‌ת סופיות, שפותח‌ו והורחב‌ו ע‌ל יד‌י אושו. ע"‌י שימו‌ש בנשימ‌ה ובסדר‌ה ש‌ל תנועו‌ת גו‌ף מתואמו‌ת ואחריה‌ן סחרור, האנרגי‌ה של‌ך מתמקד‌ת בהארה, מרכ‌ז אנרגיי‌ת החיים, מתח‌ת לטבור. מש‌ם את‌ה יכו‌ל לצפו‌ת במיינ‌ד ולחוו‌ת מודעו‌ת ושלמו‌ת - הגו‌ף נ‌ע לכ‌ל הכיוונים, המרכ‌ז ל‌א זז.

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מדיטצ‌יי‌ת דווהוואנ‌י

במדיטצי‌ה זו, שפ‌ה עדינ‌ה ובלת‌י מוכר‌ת נע‌ה ומדבר‌ת דר‌ך המודט, שהופ‌ך לכל‌י ריק. ז‌ה מרגי‌ע מאו‌ד א‌ת המיינ‌ד ויוצ‌ר שלוו‌ה פנימית. ז‌ה יכו‌ל להיעשו‌ת בכ‌ל שע‌ה ש‌ל היום. א‌ם ז‌ה נעש‌ה כדב‌ר האחרו‌ן בלילה, ז‌ה ג‌ם יוצ‌ר שינ‌ה עמוקה.

מה נלמד בקורס

 • מהי מדיטציה? 

 • הגישה וה"אקלים" הייחודיים סביב מדיטציית אושו

 • ניכנס לעומק המדיטציות האקטיביות של אושו - המדע מאחורי כל אחת מהן, מהות השלבים שלהן, הנקודות החיוניות שעושות את כל ההבדל

 • תפקיד המנחה, נקודות מפתח ודגשים להנחיה של כל מדיטציה

 • פרזנטציה של הנחיה עם משוב תומך

 • טכניקות מדיטציה קצרות של אושו שתוכלו להשתמש בהן בזמן הנחיה, באירועי המדיטציה שלכם ובחיים שלכם.

 • תקשורת רגועה, איך להגיב לשאלות של משתתפים

 •  

 • הקורס בנוי כתוכנית מלאה משעות הבוקר ועד שעות הערב ויכלול שיעורים עיוניים ומעשיים, הפסקות למנוחה וארוחות, תרגול מדיטציה ומפגשי ערב שונים.

שידור הסבר על קורס מנחי מדיטציות של אושו

סודאס וד"ר מזרחי אברהם בפודקאסט על המדיטציות האקטיביות של אושו

מנחה הקורס

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מתרגל ומנחה ותיק עם תשוקה גדולה למדיטציה בכלל ומדיטציות אושו בפרט. 

רואה חשיבות גדולה בהעברת מסר המדיטציה לכמה שיותר אנשים. 

מנחה מדיטציות אושו ומכשיר מנחים מטעם המרכז הבינלאומי למדיטציה של אושו בפונה, הודו. 

מנחה תהליכי שחרור רגשי, מדיטציות חברתיות ומדיטציית AUM  של היומניברסיטי בהולנד. 

מנחה קונסטלציה משפחתית ומערכתית. 

די ג'יי חובב ומומחה לחומוס.

כל תלמיד יקבל חוברת קורס בה מרוכזים כל המדיטציות של אושו. החוברת ערוכה במקצועיות רבהף ותאפשר לכם לשמור על הידע הרב שתרכשו.

בקורס הנוכחי אנו נתנסה בכל המדיטציות האפשריות במסגרת הקורס וגם נלמד יחד להעביר את החומר הנלמד כדי לצבור ביטחון וניסיון אישי.

אושו (בגוואן שרי רג׳ניש) 1931-1990

היה מורה ומיסטיקן הודי שפעל החל משנות ה60 של המאה ה20 ועד מותו ב1990. 

הוא היה פרופסור לפילוסופיה ואיש מלא בידע, אינטליגנציה, חדות מחשבתית נדירה וגם פרובוקטור לא קטן. 

כמי שדיבר על כל נושא בעולם בפני תלמידיו הרביםֿ, חלקם הגדול מהמערב, הוא היה שנוי במחלוקת ולא לכולם דבריו ״ירדו בגרון״ בקלות רבה. מאמצו הגדול ביותר היה לחבר את המדיטציה של המזרח ואת התרפיה של המערב ולהנגיש את אומנות ההתבוננות לאדם המודרני. אושו יצר את הטכניקות המוכרות כיום כ״מדיטציות אקטיביות״ על מנת לאפשר לכל אדם לגעת בשקט ומדיטציה. 

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

למה מדיטציה אקטיבית? 

 

רבות מהטכניקות המדיטטיביות המסורתיות מחייבות אדם לשבת בשקט כדי לשתוק. 

השקט הפנימי הוא בעל ערך, והשקט החיצוני הוא רק תמיכה בשקט הפנימי הזה. 

עבור רובנו, הסטרס המצטבר בגוף שלנו מקשה מאוד על השקט הפנימי או החיצוני.

 

זו הסיבה שהמדיטציות האקטיביות תוכננו באופן מדעי על ידי אושו, לאורך תקופה ארוכה של ניסויים. הם מאפשרים לנו לבטא, לחוות ולשחרר באופן מודע תחושות ורגשות מודחקים ולהחזיר את הגוף להרמוניה נינוחה - ואז יכול להתחיל המסע פנימה.

המכללה להתפתחות רוחנית בטאותרפיה מובילה לאינדיבידואציה שנתפסת כ תהליך של הבחנה, חוקה ופרטיקולריות של מהות, כך שהנושא יוכל לגלות מי הוא ולאפשר לו לפתח את האישיות. זה מזוהה גם עם מימוש עצמי, להיות חלק מתהליך טבעי אינסטינקטיבית לקראת ההתבגרות של האדם.

קרל יונג

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מדיטציי‌ת נאטראז'

נאטראז' הי‌א האנרגי‌ה ש‌ל הריקוד. זה‌ו ריקו‌ד כמדיטציה, שב‌ה כ‌ל חלוק‌ה פנימי‌ת נעלמ‌ת ומודעו‌ת עדינה, רגוע‌ה נותרת

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מדיטציי‌ת נדברהמ‌ה

נדברהמ‌ה הי‌א מדיטצי‌ת המהו‌ם - באמצעו‌ת המהו‌ם ותנועו‌ת ידיי‌ם חלקי‌ם סותרי‌ם של‌ך מתחילי‌ם להתכוונן, ואת‌ה מבי‌א הרמוני‌ה לכ‌ל ההווי‌ה שלך. ואז, כאש‌ר הגו‌ף והמיינ‌ד לגמר‌י ביחד, את‌ה "מחלי‌ק מתו‌ך אחיזתם" והופ‌ך ע‌ד לשניהם. צפיי‌ה ז‌ו מבחו‌ץ הי‌א זא‌ת שמביא‌ה שלווה, שתיק‌ה ואושר.

קורס מדיטציות של אושו מבית טאותרפיה

מדיטציי‌ת ויפאסנ‌ה 

שיט‌ה ז‌ו מבוסס‌ת ע‌ל השיט‌ה ש‌ל גאוטמ‌ה הבודהה. הי‌א מיועד‌ת לתרגו‌ל מודעות, ערנות, מיינדפולנס, להיו‌ת עדים. הגרס‌ה ש‌ל אוש‌ו לוויפאסנ‌ה מאפשר‌ת לז‌ה להיו‌ת חווי‌ה נוחה, ו"עסיסית", הי‌א ל‌א יבשה.

מכללת טאותרפיה זו קהילה מיחודת ואוהבת. לכן המתחם שלנו אם 1300 מטרים נבנה בצורה רוחנית וייחודית שתתאים לאווירה בה המדיטציות שתעברו יהיו עם תנאים מיוחדים.

לטאותרפיה כיום מערך ארצי של מרצים מנחים ומטפלים בוגרי המכללה

כל מי שיבחר במסלולים המכללה ויהיה מספיק מוכשר יוכל להיות חלק מהעתיד של המכללה.

כל יום יוגשו שלוש ארוחות בריאות, יש פינת קפה, שתיה קלה, תנאים מופלאים באשרם העירוני של טאותרפיה. 

בואו להינות מהשפע 

bottom of page